Aquest web utilitza cookies per millorar l'experiència de navegació. Pots acceptar-les i continuar navegant o revisar les preferències de privacitat en qualsevol moment.
j |
JORNADA: "ADOCTRINEM? PER UNA EDUCACIÓ CRÍTICA I DEMOCRÀTICA"
18/2/18
Jornada: "Adoctrinem? Per una educació crítica i democràtica" · FMRPC
Les orga­nit­za­ci­ons del MUCE* us ani­men a par­ti­ci­par a la Jor­nada: "Adoc­tri­nem? Per una edu­ca­ció crí­tica i demo­crà­tica"

Lloc: Seu de l'A.M. Rosa Sen­sat, Av. de les Dras­sa­nes, 3, Bar­ce­lona (metro Dras­sa­nes)

Data: dis­sabte 3 de març, de les 10h a les 13.30h

Pro­grama:
"Com­pro­mís ètic del pro­fes­so­rat", David Alti­mir, mes­tre i mem­bre de l'AM Rosa Sen­sat
"L'ense­nya­ment/apre­nen­tatge de les cièn­cies soci­als com ins­tru­ment de refle­xió", Joan Pagès Blanch, cate­drà­tic de la Facul­tat de Cièn­cies de l'Edu­ca­ció, UAB
"El trac­ta­ment de temes con­tro­ver­tits en els cen­tres edu­ca­tius", Jaume Tri­lla Ber­net, cate­drà­tic de la Facul­tat d'Edu­ca­ció, UB
"La lli­ber­tat de pen­sa­ment en el marc de l'edu­ca­ció", Lidon Gasull Figue­ras, advo­cada

Debat obert i con­junt
Pre­sen­ten i mode­ren: Joana Bre­go­lat i Ger­mi­nal Font, estu­di­ants.

Objec­tius:
Jor­nada per deba­tre i refle­xi­o­nar sobre les estra­tè­gies que es desen­vo­lu­pen als cen­tres edu­ca­tius per fomen­tar l'edu­ca­ció demo­crà­tica, plu­ral, res­pec­tu­osa... Com des de l'Escola Cata­lana es con­ti­nua tre­ba­llant en valors de lli­ber­tat, con­vi­vèn­cia, demo­crà­cia, dià­leg, res­pecte i espe­rit crí­tic, pilars fona­men­tals del nos­tre sis­tema edu­ca­tiu.

Ser­vei de can­gu­ratge (prè­via sol·lici­tud) en el for­mu­lari d'ins­crip­ció.

ON SOM
Avda. Drassanes, 3 3r
08001 - Barcelona
Tel: 934817388 Mòb: 640801524
CONTACTA'NS
Email: federacio@mrp.cat NIF: G-58245259
Registre d'Associacions n.89 sec 2a.
avís legal, privacitat i cookies
Avda. Drassanes, 3 3r (BCN) · Tel: 934817388 · federacio@mrp.cat · avís legal, privacitat i cookies
x
Actualiza ya tu navegador

O instala un navegador alternativo:

¿Por qué debo actualizar?

Las tecnologías usadas en las nuevas páginas web, poco a poco están dejando de brindar soporte a navegadores antiguos. La visualización de estos sitios con navegadores desactualizados no será óptima.

Un navegador actualizado se encuentra menos vulnerable en aspectos de seguridad frente a los ataques de phishing y publicidad no deseada.